Постпејд Интернет Пакети

Sun Classic Sun AirOptic Sun DSL Sun GPON
download/upload брзина до 3/0.5 Mbps до 5/0.5 Mbps до 10/1 Mbps до 50/50 Mbps
сообраќај неограничен неограничен неограничен неограничен 1
месечна цена 499 ден 499 ден 899 ден 1299 ден
еднократен трошок 500 ден 1500 ден 1500 ден 1500 ден
корисничка опрема +100 ден / месец +150 ден / месец вклучена вклучена
договор 1 година 2 години 2 2 години 3 2 години 4

Забелешки

  1. по потрошени 600 GB во месецот, брзината се намалува на 5/5 Mbps
  2. со договор на 1 година, Sun AirOptic пакетот се наплаќа 599 денари месечно
  3. со договор на 1 година, Sun DSL пакетот се наплаќа 999 денари месечно
  4. со договор на 1 година, Sun GPON пакетот се наплаќа 1499 денари месечно

Напомена

  • Понудата на пакетите зависи од техничката можност за инсталација на бараната локација
  • SunWireless го задржува правото да применува политика на фер пристап до достапните ресурси за Интернет
  • Постоечките корисници можат да се префрлат во еден од горенаведените пакети со расчистување на доспеаниот долг и потпишување на нов договор
 
Почеток Интернет пакети Постпејд Интернет